Α.Θ.Π. - Πάπυροι τόμος 9, 2020
Πάπυροι τόμος 9, 2020
ISSN : 2241-5106

Πάπυροι τόμος 9, 2020

Η διαχείριση του δασικού πλούτου στην Κεντρική Μακεδονία την περίοδο της Γερμανικής Κατοχής μέσα από τη μελέτη αρχειακού υλικού
ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΓΑΘΟΝΙΚΙΑΔΟΥ, Διδάκτωρ Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στον κλάδο της «Ιστορίας της Εκκλησίας και της Δογματικής Θεολογίας», κάτοχος διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Οργάνωση και Διοίκηση στην Εκπαίδευση» στο Παιδαγωγικό Τμήμα της ΑΣΠΑΙΤΕ Θεσσαλο­ νίκης, εκπαιδευτικός στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και νυν εργαζόμενη στο Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας της Θεσσαλονίκης
Managing Forest Resources in Central Macedonia during the Nazi Occupation Period - a Study of Archival Material
PETROULA AGATHONIKIADOU, Ph.D. Title from Aristotle University of Thessaloniki; specialized in “Church History and Dogmatic Theology” holder of post-graduate studies degree in "Organisation and Administration in Education" from the Department of Education at A.S.PE.T.E (Superior School of Educational & Technologi­ cal Training), Thessaloniki Branch; Former Secondary Education teacher, currently working at the Historical Archives of Macedonia

Ο θεσμός του ισλαμικού Πανεπιστημίου (madrasa) και ο ρόλος του στη ζωή των μουσουλμάνων
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Διδάκτωρ Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Institution of Islamic University (madrasa) and its role in Muslims life
DIMITRIOS ATHANASIOU, Ph.D. in Theology, National and Kapodistrian University of Athens

Δυναμική των ανθρωπίνων σχέσεων: Πολυπρισματική και διεπιστημονική θεώρηση της επικοινωνίας και των διαταραχών της
ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ, Διδάκτωρ, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, Σχολή Επιστημών Υγείας
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ, Τμήμα Χημείας , Πανεπιστήμιο Πατρών
ΕΛΈΝΗ ΜΠΕΡΕΤΆΝΟΥ, Τμήμα Λογοθεραπείας , Πανεπιστήμιο Πατρών
ΓΕΩΡΓΊΑ ΠΑΝΤΕΛΉ, Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Study of human relationships: Communication disorders via a multifaceted model of interactions
MARIA THEODORATOU, Ph.D., Hellenic Open University, School of Social Sciences, Neapolis University of Pafos, School of Health Sciences
EVANGELIA ARVANITOPOULOU, Department of Chemistry, University of Patras
ELENI MPERETANOU, Department of Speech Therapy, University of Patras
GEORGIA PANTELI, School of Humanistic Studies, University of Patras

Η μετάβαση από το Έθνος Κοσμοσύστημα στο Έθνος Κράτος. Ο Ελληνικός Κόσμος αντιμέτωπος με τη “Νεοτερικότητα”
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ, Ομ. Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης, πρ. Πρύτανις του Παντείου Πανεπιστημίου
The Transition from the Nation Cosmosystem to the Nation State. The Greek World Faced with Modernity
GΕORGΕ CONTOGΕORGIS, Emeritus Professor of Pοlitical Science, former Rector of Panteion University

Η πολιτική ως φαινόμενο. Μια κοσμοσυστημική προσέγγιση της πολιτικής
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ, Ομ. Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης, πρ. Πρύτανις του Παντείου Πανεπιστημίου
Politics as Phenomenon. A Cosmosystemic Approach of Politics
GΕORGΕ CONTOGΕORGIS, Emeritus Professor of Pοlitical Science, former Rector of Panteion University

Η αναστοχαστικότητα ως κριτική προκείμενη του έργου τέχνης: φιλοσοφικές όψεις του 18ου και 20ου αιώνα
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΝΤΖΑΝΑΡΗΣ, Διδάκτωρ Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
Reflexivity as critical thinking of the work of art: philosophical views of the 18th and 20th century
KONSTANTINOS D. MANTZANARIS, Ph.D. in Theology of the Artistotelian University of Thessaloniki, Academic Faculty of the Hellenic Open University

Οι απόψεις των φοιτητών για τους διδάσκοντές τους: εμπειρική έρευνα σε φοιτητές του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης
ΑΝΤΩΝΗΣ Δ. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Students' views on their teachers: empirical research on students at the Aristotle University of Thessaloniki
ΑΝΤΩΝΗΣ Δ. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Η αρχή της υπεροχής ως όρος της αιτιότητας και η διαδικασία της θείας «προόδου» στα μονιστικά συστήματα του Πρόκλου και του Γεωργίου Παχυμέρη
ΛΥΔΙΑ ΠΕΤΡΙΔΟΥ, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Πανεπιστήμιου Πατρών, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια Φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΣΕΠ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
The principle of supremacy as a term of causality and the process of the divine “procession” in Proclus’ and George Pachymeres’ monistic systems
LYDIA PETRIDOU, Ph.D. in Philosophy of the University of Patras, Postdoctoral researcher of the National and Kapodistrian University of Athens, Academic Faculty of the Hellenic Open University

Η Πλατωνική Ηθική και Πολιτική Φιλοσοφία ως Θεμέλιο της Ελευθερίας κατά τον Camus
ΛΥΔΙΑ ΠΕΤΡΙΔΟΥ, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Πανεπιστήμιου Πατρών, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια Φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΣΕΠ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΝΤΖΑΝΑΡΗΣ, Διδάκτωρ Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
The Platonic Ethics and Political Philosophy as a Foundation of Freedom according to Camus
LYDIA PETRIDOU, Ph.D. in Philosophy of the University of Patras, Postdoctoral researcher of the National and Kapodistrian University of Athens, Academic Faculty of the Hellenic Open University
KONSTANTINOS D. MANTZANARIS, Ph.D. in Theology of the Artistotelian University of Thessaloniki, Academic Faculty of the Hellenic Open University

Σύγκριση του Συμποσίου του Πλάτωνας και της Α΄ Καθολικής Επιστολής του Ιωάννη σχετικά με τον έρωτα
Αρχιμανδρίτης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΠΡΑΣΙΝΑΚΗΣ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΤΕΜΗ Μεταδρ. Δρ και Μεταπτ. στη Θεολογία, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Comparison of Plato's Symposium and John's First Catholic Letter on Love
p. CHISOSTOMOS PRASINAKIS, Aristotle University of Thessaloniki
EIRINI ARTEMI, Post-Doc, Ph.D. & MA of Theology, Hellenic Open University

Ανέκδοτος λόγος Μιχαήλ Κεφάλα – Αφεντή για τη βυζαντινή φιλολογία
ΠΟΛΥΒΙΟΣ ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ, Διδάκτωρ Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Θεολόγων Κεντρικής Μακεδονίας
Unpublished Homily Michael Kefalas – Afenti about Byzantine literature
POLYVIOS STRANTZALIS, Doctor of Theology of the Aristotle University of Thessaloniki. Educational Coordinator of the Theologians of Central Macedonia

ΠΡΟΚΛΟΣ: Η Υπερβατική έκφραση του δόγματος περί τής «Μονάδος» και της «Δυάδος» υπό το πρίσμα τού «Ἀριθμοῦ» σύμφωνα με τον πλατωνικό διάλογο Παρμενίδης
ΧΡΗΣΤΟΣ Αθ. ΤΕΡΕΖΗΣ, πρ. Καθηγητής Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Δ. ΚΩΝΣΤΑ, Υποψήφια Διδάκτωρ, Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών & Υπότροφος Ι.Κ.Υ, ΕΣΠΑ 2014-2020
PROCLUS: The transcendent manifestation of the doctrine of “Monad” and “Dyad” in the light of the “Number” according to Plato’s Parmenides
CHRISTOS Ath. TEREZIS, ex-Pr. of Department of Philosophy of the University of Patras
PARASKEVI D. KONSTA, Ph.D., Candidate, of Department of Philosophy of the University of Patras

Άδεια Creative Commons

Αυτή η εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές