A.I.C. - Academy of Istitutions and Cultures
Academy of Istitutions and Cultures
ANNOUNCEMENT 09-05-2017

Subject: View Documentary about the Antikythera Mechanism

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού και η Ακαδημία Θεσμών και Επιστημών σας προσκαλούν στην προβολή ντοκιμαντέρ για τον Μηχανισμό των Αντικυθήρων, την Πέμπτη 11 Μαΐου, ώρα 6.30 μμ., στο αμφιθέατρο "Στέφανος Δραγούμης"του Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού.
ANNOUNCEMENT 22-02-2017

Subject: Publication Corpus Operae I
ANNOUNCEMENT 29-01-2017

Subject: The Antikythera Mechanism


ANNOUNCEMENT 08-05-2016

Subject: Edition of a New Academic Journal

The Academy of Institutions and Cultures is going to proceed to the edition of a new academic journal. We announce the issue of the critical book-review journal, Scripta, supplemented by “Bibliologia” as an addendum. Their subject concerns publications of scientific researches covering the broad field of Science’s History and Philosophy. At the addendum of Bibliologia, books of considerable interest will be mentioned, among those that no critical book review has been taken place, but we do not evaluate them as worth-ignoring. They will be issued annually.

Greek is the main language of the texts, but it is preferable to have been also translated in English, French, German, Italian, Spanish or Russian language. At full length the texts should be of 600 to 2.000 words in order to be issued. Besides, one has to refer all the publication’s details, that is the name of the editor, the year, the number of the volume and pages, isbn, etc.

The texts can be sent by mail in the following address: scripta@academy.edu.gr.


ANNOUNCEMENT 10-04-2016

Subject: ISSC 2016 International Conference

The Logics of Image: Visualization, Iconicity, Imagination and Human Creativity
25 - 30 July, Santorini, Greece
http://easyconferences.eu/issc2016/index.html

Dear All,

Although reality is perceived in a spatial way, the language that we use to represent it is linear. Moreover, the epistemic status of visualization has been disputed in mathematics and logic, although in education at least in some instances no understanding can be achieved without the aid of visualizations.
On the other hand, artists are notoriously sparing of words, preferring to let the image convey meanings, i.e. "speak by itself." The translation of musical structures into visual imageries has been used to describe the works of certain musicians. It has also been argued that visual reasoning is a widely used tool used in creating technological artifacts. However, non-verbal (largely visual) reasoning has not got much attention. Those who use visual reasoning conceive and manipulate objects in the "mind's eye" before putting them on paper. Other communication media have been evolved into two- or three- dimensional visual and interactive experiences. A classical game, such as chess with its system of different symbols and constant switching from 2D to 3D dimensions has been used to facilitate the development of visual way of thinking.
The development of iconicity in the Digital World was initially conceived as a means to have a universal language, i.e. a visual (iconic) language, when creating and interpreting media. Nevertheless, the fundamental gap remains today: symbols conform to speech, while images conform to vision. Which are the logics of image and vision? How images, symmetric, asymmetric or dissymmetric patterns are related with visual reasoning, creativity and aesthetic values?
Academics from a variety of scientific and engineering specialties, philosophers and professional artists will be brought to Santorini (Thera) in July 2016 to debate and suggest novel approaches and interpretations on these long-standing interdisciplinary issues.

Topics
• Word and Image in Science, Engineering, Philosophy and the Arts.
• Sign vs. Image: Representation of Information and Conveyance of Meaning.
• Linguistic, Musical and Computational Creativity.
• Iconicity and Symmetry in the Arts and the Digital World.
• Computer Vision and Image Understanding.
• Image Spaces and Conceptual Blending.
• Semiotic Metaphors in Mathematics.
• Visualization and Understanding.
• Symmetric Patterns in Nature and the Sciences and Engineering.
• Visual Thinking and Problem Solving.
• Possible Worlds, Impossible Worlds, Utopic Visions.
• Logic and Utopia.
• Visual Imageries and Symmetric Configurations in Music and Artistic and Engineering Creativity.
• Vision and Colors.
• Pictures and Propositions.
• The Image in Philosophy of Cinema.
• The Logic of the Images and Symmetric Patterns in non-Western Culture.
• Education of Change-making and Creative Engineer.
• Humor in Scientific, Engineering and Humanitarian Teaching and Education.
• Use of Art Media in Scientific and Engineering Teaching.

Submission of Abstracts, Workshops or Events Proposals
http://easyconferences.eu/issc2016/submission.html
Deadline: 1st May 2016

Registration
http://easyconferences.eu/issc2016/registration.html


ANNOUNCEMENT 04-04-2016

Subject: Volume Edition, Ioannis Doukas Vatatzis (Издание сборника, посвященного Иоанну III Дуке Ватацу)

Dear Colleagues,

The scientific edition of the Academy of Institutions and Civilizations, STOA OF SCIENCES, is satisfied to announce the special Volume for Ioannis Doukas Vatatzis, Emperor of Nikaia. As you may know Vatatzis has been an exquisite personality of Modern Greece, for whom people gave the nickname “the Merciful” and developed the legend of the “Marble King”, refusing to accept the final and unchanging fact of his death.

The great social reformer, Ioannis Doukas Vatatzis, marks the beginning of Modern Greece. The Volume designed is more than a simple resume and the historical narration of battles and wars.

Driven by the multilevel personality of the Emperor our goal to emphasize on:

I.revealing the historic parameters of the time
II.the social situation for the masses as well as the economically powerful people of the time
III.the currency and the economy
IV.the money-sources and the tax system
V.the diplomacy and the minor states of the time
VI.Education, public or private, Libraries, Science, Art
VII.the general situation of the Greeks at that time
VIII.the restructuring of the state by Vatatzis. The consequence of the overthrow by the Palaiologi family and his economic umbrella for the underprivileged
IX.any other element to contribute to the research

For further information on STOA OF SCIENCES, please refer to: http://www.academy.edu.gr

all best regards,

Spyridon Pavlides, Professor

Aristotle University of Thessaloniki

---------------------------------------------------------------------------------

Уважаемые коллеги!

В серии изданий научного наследия Академии Институтов и Культур, «Галерея Наук» (о «Галерее Наук», см. http://www.academy.edu.gr ), объявляется издание специального сборника, посвященного никейскому императору, Иоанну III Дуке Ватацу. Как известно, Ватац был выдающейся фигурой новейшего эллинизма, которого народ охарактеризовал как «Милосердным» и о нем придумал легенду как о «мраморном короле», отказывая принимать его смерть в качестве окончательного факта.

Великий социальный реформатор, император Иоанн Дука Ватац, представляет собой начало современного греческого эллинизма. Сборник не будет ограничен только биографическими данными и описанием военных достижений, а будет сосредоточен в многогранной и многообразной личности императора, а именно:

I.Выделить все исторические аспекты периода.
II.Осветить социальное положение народа и властей периода.
III.Валютные и финансовые вопросы.
IV.Природные ресурсы и налогообложение.
V.Дипломатия и государственные органы периода.
VI.Общественное и необщественное образование, библиотеки, наука, искусство.
VII.Состояние эллинизма этого периода.
VIII.Перестройка государства Ватацем и результаты переворота его программы для рабочих классов Палеологами.
IX.Прочие данные, которые могут развить исследования о Ватаце.

С уважением,

Профессор Спиридон Павлидис

Университет Салоники имени Аристотеля


ANNOUNCEMENT 27-02-2016

Subject: Αναδιάρθρωση των Επιστημονικών και Διοικητικών Οργάνων της ΑΘΠ

Κατά την Γενική Συνέλευση των Εταίρων της ΑΘΠ, που διεξήχθη την 27η Φεβρουαρίου ε.ε. στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αποφασίσθηκε η πλήρης αναδιάρθρωση των Επιστημονικών και Διοικητικών Οργάνων της ΑΘΠ. Η νέα συγκρότηση, εμφανίζεται στην διαδικτυακή πύλη της ΑΘΠ, στον Φάκελλο [Οι Άνθρωποι]


1 2 »